Sat. Sep 19th, 2020

Dua Shayari

1 min read

Mere asko se tu apna.. Mere asko se tu apna Daman saaf kar. Akete Tdapta hu aiy Khuda insaaf kar....